Bugaboo.tv

เทควันโดซีเกมส์ 2013 เชษฐรพี ต่างใจ ชิงเหรียญทอง 68กก.ชาย

Post dated: 19 ธ.ค 2013 เวลา 03:13 PM

CATEGORIES: ซีเกมส์ 2013

เทควันโด ซีเกมส์ 2013 รอบชิงชนะเลิศ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก.ชาย ไทยส่ง เชษฐรพี ต่างใจ

เทควันโด ซีเกมส์ 2013 รอบชิงชนะเลิศ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก.ชาย ไทยส่ง เชษฐรพี ต่างใจ ลงแข่งขัน


ซีเกมส์ 2013 วันที่ 19 ธันวาคม 2556